Artikel 1 – Definities

Thone: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thone B.V., handelend onder de naam Thone, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88318699, en gevestigd te (5511 AC) Knegsel aan het adres Het Groen nr. 1b.

Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Thone en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: Thone en de Wederpartij tezamen. Ieder afzonderlijk wordt “Partij” genoemd.

Wederpartij: de Partij – een natuurlijke persoon of een rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met Thone, of aan wie Thone een offerte heeft uitgebracht.        

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Thone, alsmede op Overeenkomsten gesloten tussen Thone en de Wederpartij.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Thone deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de order ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

2.3 Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.4 Als Thone niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Thone in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Thone zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Thone kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.4 De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventueel toepasselijke verzend- of administratiekosten.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten via de webwinkel heeft de Wederpartij die een consument is de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen vertegenwoordiger.

4.2 Gedurende de bedenktijd van 30 dagen zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Als de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Thone retourneren, conform de door Thone verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 Als de Wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is zij verplicht om dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Thone. Dit dient de Wederpartij te doen middels het zenden van een e-mailbericht daartoe aan info@thone.pro. Hierna dient de Wederpartij het product binnen 30 dagen aan Thone retour te sturen. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product ligt bij de Wederpartij.

4.4 Als de Wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor haar rekening.

4.5 Beschadigde producten door toedoen van de Wederpartij zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

4.6 Als de Wederpartij na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan Thone via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Thone heeft geretourneerd, is koop een feit.

Artikel 5 Conformiteit en garantie

5.1 De door Thone te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De door Thone te leveren zaken zijn dan ook CE-gecertificeerd. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen 12 maanden na de besteldatum van het product, zal Thone de kosten voor herstel danwel vervanging dragen. De factuur dient hiervoor als garantiebewijs. Deze garantie van Thone komt overeen met de garantie van de producent.

5.2 De garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit (1) de situatie dat de Wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van Thone of de producent, aan de zaak reparaties en/of wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, of (2) als het geleverde product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of (3) als het geleverde product is gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze (ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik), of (4) als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

5.3 De voorgeschreven wijze van gebruik van het product is het gebruik conform de aan de Wederpartij geleverde, en op de website van Thone (www.thone.com) gepubliceerde, gebruikershandleiding en instructie video’s.

5.4 De Wederpartij dient het door Thone geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Thone te worden gemeld. Onzichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, aan Thone te worden gemeld. De Wederpartij dient Thone in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, geluid of enige geringe afwijking anderszins vormen geen grondslag voor reclamering.

5.6 Bij vaststelling dat een zaak gebrekkig is en bij tijdige reclamering, zal Thone de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij (laten) vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de Wederpartij de vervangen zaak aan Thone te retourneren.

5.7 Een klacht van de Wederpartij schort haar betalingsverplichting niet op.

5.8 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de Wederpartij geen recht meer toe op kosteloos herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

5.9 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Thone bedraagt één jaar.

Artikel 6 Levering

6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Thone kenbaar heeft gemaakt.

6.2 Thone gaat pas over tot verzending van de order als de gehele koopsom door de Wederpartij is voldaan en door Thone is ontvangen. Thone streeft ernaar om het product binnen 48 uur na ontvangst van betaling per post te verzenden aan de Wederpartij. Alle levertermijnen zijn echter indicatief. Aan genoemde termijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

6.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een order rust bij Thone tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.4 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij haar worden afgeleverd. Als de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Thone gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 7 Betaling

7.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling voorafgaand aan de levering te geschieden middels iDEAL (internetbankieren) of de andere aangeboden betalingsmiddelen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Thone in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Thone totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Thone gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2 De door Thone geleverde zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, te verpanden, aan derden over te dragen of op enige andere wijze te bezwaren, zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is.

8.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de Thone en de door Thone aan te wijzen derden om bij de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Thone zich bevinden en de zaken terug te nemen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Thone is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Thone geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thone niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Thone of van derden daaronder begrepen, alsmede de omstandigheid dat Thone een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt van haar toeleverancier. Thone is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Thone haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Thone heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide Partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij als deze periode langer dan drie maanden voortduurt.

9.4 Als Thone ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Thone gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Thone blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 Gebruik of het laten gebruiken van het product van Thone geschiedt te allen tijde voor eigen risico van de Wederpartij. Thone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de Wederpartij en/of een derde heeft geleden, lijdt of zal lijden ten gevolge van het gebruik van het product.

10.3 Thone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Thone is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4 Thone is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product. Thone heeft geen medische bevoegdheid, en is daarnaast niet op de hoogte van, en kan ook niet oordelen over de gezondheid of lichamelijke toestand van de Wederpartij. Bij twijfel over het gebruik van het product wordt de Wederpartij uitdrukkelijk aangeraden advies in te winnen bij een medisch specialist op dit gebied. Thone is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele gehoorschade ten gevolge van het gebruik van het product door de Wederpartij en/of een derde.

10.5 Thone is niet aansprakelijk voor normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten de schuld van Thone ontstaat.

10.6 Behoudens het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, is Thone niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Wederpartij en/of een derde lijdt ten gevolge van een gebrek aan of het disfunctioneren van het product.

10.7 Een eventuele aansprakelijkheid van Thone is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het kosteloos herstel van een gebrekkig product of vervanging van dat product of van een onderdeel ervan, een en ander ter uitsluitende beoordeling aan Thone.

10.8 Thone is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Thone.

Artikel 11 Privacy

11.1 Thone is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) Thone een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) Thone hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan Thone te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Thone is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Thone is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.